Fokkerij ~ L'élevage

De Belgische Duitse Doggenclub is een toegewijde gemeenschap van liefhebbers en fokkers die zich inzetten voor het welzijn en behoud van het prachtige Duitse Doggenras. Onze club is trots op de samenwerking met en ondersteuning van onze aangesloten Duitse Doggen fokkers die dezelfde passie en toewijding delen.

Het fokreglement van de Belgische Duitse Doggen club, vervat in het huishoudelijk reglement, heeft zeer hoge eisen maar is tot stand gekomen voor het welzijn van ons geliefde ras en geadviseerd door de Fok-en adviescommissie. 

Het fokken met Duitse Doggen is enorm intensief, niet gemakkelijk en niet evident.

Ook zijn er een heleboel formaliteiten, wetgevingen, instanties, onderzoeken en ontwikkelingen waar je als fokker dient rekening mee te houden, samen proberen we van elkaar te leren en ondersteuning te bieden. 

Heeft u een kriebel om ooit zelf te fokken met je Dog of wil je aansluiten als fokker? Aarzel niet om contact op te nemen met Wendy, hoofd fokadvies commissie.


Onze Verplichtingen

Als Belgische Duitse Doggenclub verbinden wij ons ertoe:

  • Rasbehoud: Wij ondersteunen onze aangesloten fokkers die zich inzetten voor het behoud van de rasstandaard en het voorkomen van genetische afwijkingen.

  • Gezondheid: Onze aangesloten fokkers streven naar het fokken van Duitse Doggen met oog voor welzijn, waarbij genetische tests, gezondheidscontroles en diversiteit een integraal onderdeel zijn van het fokproces. 

  • Puppybemiddeling voor nestjes van onze aangesloten fokkers.  
  • Dekreu bemiddeling voor de reuen van onze aangesloten fokkers.
  • Educatie: Wij bieden informatie en ondersteuning aan fokkers, aspirant-fokkers en onze leden. 

Le Club Belge du Dogue Allemand est une communauté dévouée de passionnés et d’éleveurs engagés dans le bien-être et la préservation de la belle race du Dogue Allemand. Notre club est fier de travailler avec et de soutenir nos éleveurs affiliés de Dogue Allemand qui partagent la même passion et le même dévouement.

Le règlement d'élevage du Club Belge du Dogue Allemand, contenu dans le règlement intérieur, comporte des exigences très élevées mais a été établi pour le bien-être de notre race bien-aimée et conseillé par du comité d'élevage.

L’élevage des Dogues Allemands est extrêmement intensif, ni facile ni évident.

Il y a aussi de nombreuses formalités, législations, autorités, recherches et développements dont vous devez tenir compte en tant qu'éleveur. Ensemble, nous essayons d'apprendre les uns des autres et de nous soutenir.

Avez-vous déjà envie de faire une portée avec votre Dogue ou souhaitez-vous devenir éleveur? N'hésitez pas à contacter Wendy, responsable du comité conseil en élevage.


Nos obligations

En tant que Club Belge du Dogue Allemand, nous nous engageons à :

  • Préservation de la race : Nous soutenons nos éleveurs affiliés qui s'engagent à maintenir le standard de la race et à prévenir les anomalies génétiques.
  • Santé: Nos éleveurs affiliés s'engagent à élever des Dogue Allemands dans un souci de bien-être, les tests génétiques, les contrôles de santé et la diversité faisant partie intégrante du processus d'élevage.
  • Médiation chiot pour les portées de nos éleveurs affiliés.
  • Médiation de haras pour les mâles de nos éleveurs affiliés.
  • Éducation: Nous fournissons des informations et un soutien aux éleveurs, aux aspirants éleveurs et à nos membres.