Uitsluitend verplicht voor leden-fokkers van de Belgische Duitse Doggen Club v.z.w. (aangesloten bij de K.K.U.S.H. (F.C.I.) onder nummer 566). 

Dit reglement is geldig vanaf 01/05/2017 en vervangt het voorafgaande.

Artikel 1 : Ieder lid van de club moet de voorschriften naleven van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.), en in het bijzonder het reglement voor inschrijving in het stamboek K.M.S.H. (LOSH).

Artikel 2 : Voor de fokkerij zal men enkel reuen en teven gebruiken die ingeschreven zijn in het LOSH of in een buitenlands stamboek erkend door de F.C.I. en waarvan de afstammings  DNA-code gekend is.

Artikel 3 : Men zal een reu geen dekkingen laten verrichten vooraleer hij de leeftijd van 12 (twaalf) maanden heeft bereikt. Een teef mag pas worden gedekt vanaf 15 (vijftien) maanden.

Artikel 4 : Het aantal nesten per teef is beperkt tot 2 (twee) per 2 (twee) jaar. De fokker mag zelf het meest geschikte moment kiezen. Voorbeeld: 2 (twee) opeenvolgende nesten met dan 1 (één) jaar rusttijd of 1 (één) nest per jaar. Het aantal jongen per nest is onbeperkt.

Artikel 5 : Een dekreu zal niet méér dan 20 ( twintig )  dekkingen verrichten per jaar. Voor teven moet vanaf de leeftijd van 7 (zeven) jaar toestemming worden gevraagd aan de Fok- en Adviescommissie, die een advies voor akkoord zal overmaken aan de K.M.S.H.

Artikel 6 : 

Volgende kruisingen mogen niet worden doorgevoerd:

- gevlekt met gevlekt,

Volgende kruisingen zijn af te raden en MOETEN aan de fokcommissie worden voorgelegd:

- gevlekt met  blauw, zwart uit blauw, geel of gestroomd;

- blauw met andere kleuren dan zwart uit blauw en blauw;

- zwart uit gevlekt met andere kleuren dan zwart uit gevlekt en gevlekt;

- geel en gestroomd met andere kleuren;

- zwart uit blauw met zwart uit gevlekt, gevlekt, geel of gestroomd.

Zijn eveneens NIET TOEGELATEN :

-           Grauteiger X Grauteiger

-           Grauteiger X  Gevlekt

combinaties met Grauteiger zijn tenzeerste afgeraden.

Artikel 7 :  

Volgende doggen mogen niet worden gebruikt voor de fok:

Honden die disqualificerende fouten vertonen ( zie standaard Duitse Dog )

Artikel 8 : Onderzoek van heupdysplasie (HD) is niet verplicht, maar aangeraden. (vanaf leeftijd van 12 maanden ) De DNA-test  voor afstamming is verplicht.
DCM test is jaarlijks verplicht zolang reu of teef gebruikt worden voor de fok. Certificaten worden enkel aanvaard van dierenartsen gespecialiseerd in cardiologie . ( hieronder lijst van erkende cardiologen ) Eveneens Cardiopet ProBNP kan als test gelden. Ook deze test is jaarlijks te herdoen. Deze test kan afgenomen worden door elke dierenarts.
Resultaten op te sturen naar het secretariaat van de Fokcommissie.

- Hanneke Van Meeuwen (NL) - Valerie Bavegems in Saint-Gilles - Nicole van Israël in Stavelot - Tom Hendrickx in Diepenbeek - Christine de Prest in Ruislede - Pascal Smets in Merelbeke - Anne Reveille in Luik - Stephane Albers in Berchem

Artikel 9 : Reuen die geröntgend zijn of een DNA-test hebben ondergaan in het buitenland worden eveneens aanvaard in België (indien officiële bevestiging kan voorgelegd worden) . Opgelet: de afstammings-DNA-code van buitenlandse reuen moet overeenstemmen met de code die opgelegd wordt door de KMSH. ( ISAG 2006 )

Artikel 10: Buitenlandse honden moeten getatoeëerd zijn of een microchip hebben alvorens ze in België aankomen.

Artikel 11:  Buitenlandse honden kunnen worden aangekeurd in België en "selectie" verkrijgen indien ze in het bezit zijn van een eigenaar die in België woont en indien deze honden geregistreerd zijn bij de K.M.S.H. (verplicht vanaf 1 januari 2001).

Artikel 12: Buitenlandse dekreuen moeten minstens 3 x ( drie maal ) "uitmuntend"  ( U ) of 2 x U en 1 x ZG behaald hebben onder 3 verschillende keurders of in het bezit zijn van een Eu.D.D.C-aankeuring. De bewijsstukken moeten opgestuurd worden naar het secretariaat van de Fok- en Adviescommissie.

Artikel 13: 

Reuen en teven moeten in goede gezondheid zijn en de kennel vrij van alle besmettelijke ziekten.

De BDDC is bevoegd om nestcontroles uit te voeren, dit zelfs zonder voorafgaande verwittiging .

Artikel 14: 

Men zal geen jongen afgeven:

- zonder officieel stamboom door FCI erkend

- niet  ingeënt  ( entingen te bepalen door de dierenarts ) en gechipt.

Artikel 15: De dekcondities worden schriftelijk vastgelegd door de eigenaars van de reu en teef. In het algemeen verwijzen deze naar de voorschriften vastgelegd in het "Internationaal Fokreglement" van de F.C.I. (conventie van Bern van 1979).

Artikel 16: De eigenaar van een dekreu zal zijn reu geen teven laten dekken die niet in het bezit zijn van een officiële stamboom erkend door de F.C.I.

Artikel 17:  Alleen de verkoop van pups uit eigen fok is toegelaten.

Artikel 18: Buitenlandse leden moeten bij voorrang de fokreglementen volgen die van toepassing zijn in eigen land.

Artikel 19: Elke fokker woonachtig in België is verplicht een kennelnaam, erkend door de K.M.S.H., te bezitten.

Artikel 20: Om aangewend te worden voor de fok, moeten alle doggen (reuen en teven) een attest conformiteit aan de standaard (KMSH) of selectie BDDC verwerven.

Artikel 21: 

Reuen en teven die minstens 2 (twee) maal "uitmuntend", waarvan 1 (een) op de Internationale Duitse Doggendag, Clubmatch of bij een Belgische rasspecialist, en 1 (één) maal "zeer goed" behaald hebben op erkende Belgische tentoonstellingen zijn vrijgesteld van het verwerven van deze toelating.

Indien geen van de 2 (twee) “uitmuntend” behaald werd op de Internationale Duitse Doggen Dag, de clubmatch of bij een Belgische rasspecialist, kan de club een keurder aanduiden bij wie die hond moet voorgesteld worden.

De eigenaar bezorgt de schriftelijk bewijzen aan het secretariaat van de Fok- en Adviescommissie.

Artikel 22: 

De foktoelating, waarvan sprake in Art. 20, kan worden verworven op een speciale gelegenheid ingericht door de club.

Namelijk:

- een bestuursvergadering of een vergadering van de Fok- en Adviescommissie;

- de Algemene Vergadering;

- de Internationale Duitse Doggendag;

- de Familiedoggendag;

- de Rasspeciale;

- of uitzonderlijk thuis bij de eigenaar (mits schriftelijke aanvraag gericht aan het secretariaat van de club).

De resultaten hiervan, vergezeld van een leesbare kopie van de stamboom, moeten worden meegedeeld aan de Fok- en Adviescommissie via het secretariaat van de club.

Artikel 23: In alle gevallen moet de hond drager zijn van een microchip. De hond en stamboom moeten worden voorgelegd aan een erkende commissie bestaande uit minstens één keurmeester bijgestaan door twee getuigen (leden van de Fok -en Adviescommissie).

Artikel 24: Wat betreft Art. 20 dient een inschrijvingsgeld of vast recht te worden betaald, eventueel vermeerderd met de verplaatsingskosten. Het inschrijvingsgeld kan veranderen. Bij eventuele twijfel het secretariaat van de Fokcommissie raadplegen.

Artikel 25: Keurmeesters en leden van de Fok-en Adviescommissie kunnen geen foktoelating geven aan dieren in eigen bezit.

Artikel 26: De minimum leeftijd voor het bekomen van een foktoelating voor reuen en teven is vastgelegd op 12 (twaalf) maanden. Opgelet: Een teef mag pas gedekt worden van 15 (vijftien) maanden (art. 3).

Artikel 27: Het bekomen van een foktoelating wordt door middel van een stempel of zelfklever op de stamboom vermeld.

Artikel 28: Van fokdieren wordt verwacht dat ze ingezet worden conform aan het Fokreglement. Copy van HD uitslag (indien uitgevoerd), DCM resultaat of ProBNP uitslag moeten opgestuurd worden naar het secretariaat  Fok – en Adviescommissie

Artikel 29: Alle honden geboren vanaf 1 oktober 2001 mogen niet meer aan de oren worden gecoupeerd (Koninklijk Besluit van 17 mei 2001). Vanaf 1/1/2008 is het tevens verboden de staarten te couperen.

Artikel 30: Een kopie van de dek- en geboorteaangifte van de K.M.S.H. moet binnen de 15 (vijftien) dagen na de geboorte overgemaakt worden aan het secretariaat van de B.D.D.C. Van zodra het dossier volledig is wordt het nodige gedaan voor pupbemiddeling ( publicatie in Clubblad, vermelding op Facebook en vermelding op website BDDC , pupbemiddeling wordt ingezet  0475 / 25 40 24 )

Artikel 31: In geval van twijfel over de toepassing van één der artikels van dit reglement, kunnen de leden zich wenden tot de Fok- en Adviescommissie via het secretariaat van de club.
 

 

 

 

 

 

 

Sponsors