Zoals vermeld in de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering voor onze leden van zondag 22 maart 2020 heeft het bestuur een voorstel van wijzigingen aan de statuten. 

Klik hier voor het voorstel van nieuwe statuten voor de B.D.D.C.vzw, opgesteld conform het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen. 

 

 

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23.12.1971

Ondergetekenden:

 • Bauters, Josephina, Albertina, echtgenote R. Baeyens, Overbroekstraat 100, 9308 Hofstade, Belg;
 • Cathelyn, Jean, Robert, Zuidweg 27-29, 2710 Hoboken, Belg;
 • D'Hollanders, Lydia, Alphonsina, Oscar, echtegenote R. Thienpont, Steenweg op Tisselt 117, 2660 Willebroek, Belg;
 • Lauwers, Laurent, Florent, Irma, Koekoekstraat 75, 2621 Schelle, Belg;
 • Mayeur Simonne, Maria, Augusta, Koekoekstraat 75, 2621 Schelle, Belg;
 • Taverniers, Hubert, Léon, Théodore, Kloosterstraat 66, 2070 Ekeren, Belg;
 • Van Bergen, Antoon, Geeraard, Bredabaan 530, 2130 Brasschaat, Nederlander;
 • Wauters, Jan, Adriaan, Lodewijk, Marcel, Merchtemsebaan 36, 1700 Asse, Belg;


zijn op 23 oktober 1971 overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten voor onbepaalde duur. De statuten van de vereniging zijn verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad n° 8321 van 23.12.1971.

 

Benaming en zetel

Artikel 1: De vereniging is opgericht onder de benaming "Belgische Duitse Doggen Club", vereniging zonder winstoogmerk / "Club Belge du Dogue Allemand", association sans but lucratif, en wordt verkort aangeduid als "B.D.D.C. - vzw" / "C.B.D.A. – asbl". 
In de hiernavolgende artikels zal zij aangeduid worden als “de vereniging”.

Artikel 2: De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus. De vereniging erkent de Herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1908 en aanvaardt tevens de reglementen in voege en diegene die in het vervolg vast te stellen zijn en verplicht zich hieraan te gehoorzamen.

Artikel 3: De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Tongeren Kleestraat 10, 3840 Borgloon . De zetel kan verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van de Algemene Vergadering.

 

Doel van de vereniging

Artikel 4: Het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van Duitse doggen nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij voor de fokkerij van dit ras in zijn zuiverste vorm in België te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken langs alle promotionele middelen, door het houden van vergaderingen evenals door: lezingen, vertonen van documentaire films, inrichten van cursussen op kynologisch gebied, steunen en organiseren van tentoonstellingen. Het verlenen van elke voorlichting betreffende aankoop, verzorging, fokkerij en opvoeding van de hond in het algemeen, het steunen van andere kynologische manifestaties, voorts door andere wettige middelen aan het doel bevorderlijk mits die niet in strijd zijn met de bepalingen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.

Artikel 5:
Het aantal leden is onbeperkt maar mag nooit minder dan zeven bedragen. Buitenlanders zijn tot de vereniging toegelaten, niettegenstaande moet drie vijfde van de leden de Belgische nationaliteit bezitten.
De vereniging bestaat uit stichtende leden, ereleden, steunende leden, effectieve leden en gezinsleden. De gezinsleden moeten onder hetzelfde dak wonen als het effectief lid waaraan ze verwant zijn.
Ereleden worden benoemd door de Raad van Bestuur. Ze zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage maar hebben geen stemrecht. 
Steunende leden zijn leden die de vereniging steunen door een jaarlijkse bijdrage te betalen hoger dan die van de effectieve leden. 
Om lid te worden van de vereniging dient men de leeftijd van achttien jaar bereikt te hebben. Men mag geen deel uitmaken van kynologische verenigingen die niet aangesloten zijn bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus of van buitenlandse verenigingen niet aangesloten bij een besturend orgaan, erkend door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.

Artikel 6: Om lid te worden van de vereniging moet men zich schriftelijk wenden tot de schatbewaarder(ster). De lijst van de kandidaat-leden wordt zo spoedig mogelijk via het clubblad bekend gemaakt.
Eventuele bezwaren worden onderzocht door de Raad van Bestuur. Bij het weigeren van een kandidaat is de Raad van Bestuur niet gehouden hiervoor de redenen op te geven.
Op deze procedure wordt uitzondering gemaakt voor de leden van de voormalige Belgische Duitse Doggen Club.

Artikel 7: Het lidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijke ontslagname, wanbetaling, bewuste handelingen strijdig met de statuten en reglementen en door uitsluiting. De uitsluiting dient uitgesproken te worden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 8: Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum 40,00 (veertig) euro.

 

Strafbepalingen

Artikel 9: Strafbepalingen mogen door de Raad van Bestuur uitgesproken worden. De Raad van Bestuur mag echter geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende werd uitgenodigd om zich te verdedigen. Elk lid, door een strafbepaling getroffen, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus aanvraagt. Het door een strafbepaling getroffen lid zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden.

De straffen die de Raad van Bestuur kan uitspreken ten aanzien van personen zijn:

 1. verwittiging;
 2. blaam;
 3. ontzegging van enkele voordelen en diensten aangeboden door de vereniging gedurende een periode die niet langer dan 3 jaar mag duren;
 4. schorsing uit een functie of mandaat;
 5. tijdelijke uitsluiting uit de vereniging met of zonder aanvraag tot uitbreiding van de uitsluiting tot de volledige Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus;
 6. voorstel aan de Algemene Vergadering tot definitieve uitsluiting met of zonder aanvraag tot uitbreiding van de uitsluiting tot de volledige Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus. De beslissing tot definitieve uitsluiting kan uitsluitend worden uitgesproken door de Algemene Vergadering.

Artikel 10: De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie leden verkozen door en uit de leden voor een termijn van maximum drie jaar. Elk jaar moeten een aantal bestuursfuncties vernieuwd worden. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. 
De taken van de bestuurders, evenals de wijze van aftreden worden bij huishoudelijk reglement bepaald. Bij niet-vernieuwing der mandaten van de Raad van Bestuur op de voorziene tijdstippen, blijven de betreffende bestuurders hun functie waarnemen tot op het ogenblik dat in vervanging kan worden voorzien.

Artikel 11: De Raad van Bestuur is gemachtigd om bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures een voorlopige plaatsvervanger aan te duiden, tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 12: Elke nieuwe kandidaat-bestuurder moet minstens twee (2) jaar lid zijn van de vereniging en zijn kandidatuur schriftelijk indienen voor 15 januari van elk jaar.

Artikel 13: De vereniging is in geen enkel geval aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door de leden, zonder schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Artikel 14: De Raad van Bestuur verdeelt jaarlijks onder zijn bestuurders de voorziene functies.

 

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

Artikel 15: De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer, als college, van de vereniging en de verwezenlijking van haar doel. 
Alles wat niet uitdrukkelijk volgens de statuten of de wet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur. Hij kan beperkte machten afstaan aan één of meerdere leden van de vereniging. Elk bestuurslid mag niet meer dan één volmacht hebben van een ander bestuurslid.

Artikel 16: Verbintenissen met betrekking op het dagelijks bestuur worden door één lid van de Raad van Bestuur geldig ondertekend. Voor alle onderhandse en notariële akten is de handtekening van twee leden van de Raad van Bestuur vereist. 
In juridische aangelegenheden zal de vereniging vertegenwoordigd worden door de voorzitter of door twee gevolmachtigden, aangeduid door de Raad van Bestuur.

 

De algemene vergadering

Artikel 17: De Algemene Vergadering is de hoogste autoriteit van de vereniging. Alle effectieve leden en gezinsleden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd. 
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:

 1. de wijziging van de statuten; 
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 
 6. de ontbinding van de vereniging; 
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 18: De jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de loop van het eerste trimester van elk jaar, op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats.
Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen belegd worden zo dikwijls de Raad van Bestuur dit nodig acht of wanneer één vijfde van het aantal leden daartoe een gemotiveerd verzoek indient. In dit laatste geval schrijft de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering voor, binnen de maand volgend op het verzoek. 
Elk effectief lid en gezinslid, in regel met de bijdrage voor het vorige jaar, mag ter vergadering één stem uitbrengen en drager zijn van maximum één schriftelijke volmacht. 
De dagorde van de Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur schriftelijk overgemaakt aan de leden ten minste acht dagen van te voren. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

Artikel 19: De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering geeft ontlasting aan de bestuurders. 
De besluiten van de Algemene Vergadering worden via het clubblad aan de leden en derden meegedeeld. 
Het boekjaar van de vereniging stemt overeen met een burgerlijk jaar.

Artikel 20: Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen (met uitzondering van de blanco stemmen) plus één, voor zover niet anders bepaald is bij wet. 
De wijze van stemmen wordt bepaald door het huishoudelijk reglement.

 

Wijzigingen

Artikel 21: Wijzigingen aan de statuten kunnen alleen geschieden op voorstel van de Raad van Bestuur of op voorstel van ten minste twintig procent van de leden. Elk voorstel moet minstens twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen hebben, uitgebracht tijdens een Algemene Vergadering, waarop minstens twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien deze twee derde niet aanwezig zijn, wordt er een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen, waarop, ongeacht het aantal aanwezigen, de wijzigingen worden goedgekeurd met een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen. 
De voorgestelde wijzigingen worden minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering meegedeeld aan de leden.
De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 22: Het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en regelt alle zaken waarin de statuten niet voorzien. Het mag geen bepalingen omvatten die in strijd zijn met de statuten. Het blijft in alle gevallen ondergeschikt aan de statuten.

 

Ontbinding

Artikel 23: Tot ontbinding van de vereniging kan alleen overgegaan worden in een daartoe belegde Algemene Vergadering, die ten minste vier weken van te voren moet worden bijeengeroepen.
De beslissing tot ontbinding kan enkel uitgesproken worden met een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De bezittingen kunnen in dit geval enkel, bij een gewone meerderheid van stemmen, aan een andere Belgische kynologische vereniging aangeboden worden.

Artikel 24: Al wat niet expliciet voorzien is in deze statuten, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, aangepast door de wet van 2 mei 2002.

Aldus opgesteld, goedgekeurd en getekend tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 november 2004.

Onze hoofd sponsor: Faunus Dogfood- Natuurlijk koud geperste hondenvoeding